Uw bezoek aan mijn website doet me genoegen en ik wil u graag bedanken voor uw interesse in mijn reisblog. Bescherming van uw privacy bij het gebruik van mijn website wordt door mij erg belangrijk gevonden. Ik wil u daarom graag in kennis stellen van onderstaande informatie.

Waarvoor gebruikt WorldWideWendy uw persoonlijke gegevens?

•          Als u een formulier met een vraag om feedback invult, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw commentaar of vragen.
•          Als u om productinformatie vraagt, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw vraag en om statistieken aan te leggen. 
•          Uw persoonlijke gegevens worden ook gebruikt om de service te evalueren en te verbeteren die WorldWideWendy via de Website aanbiedt.

Welke gegevens gebruikt WorldWideWendy?

• Als u een formulier met een vraag om feedback of productinformatie invult, gebruikt WorldWideWendy de gegevens die het nodig heeft om contact met u op te nemen, zoals naam, adres, land, telefoonnummer, e-mail en de inhoud van uw vraag.
• Als u gebruikmaakt van een link op deze Website naar een andere website en u persoonlijke gegevens achterlaat op een dergelijke site, dan is de verwerking van die gegevens niet onderworpen aan deze geheimhoudingsverklaring maar aan de eventuele geheimhoudingsverklaring of kennisgeving op die website.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Enkel WorldWideWendy heeft toegang tot de persoonlijke gegevens die via de Website werden verzameld.

Maakt WorldWideWendy uw persoonlijke gegevens over aan derden?

Behalve in de hierboven vermelde gevallen, worden uw persoonlijke gegevens aan niemand anders dan WorldWideWendy voorgelegd, onthuld of overgemaakt. De website bevat koppelingen naar andere websites en e-mailadressen buiten WorldWideWendy.  De
geheimhoudingsverklaring is niet van toepassing op die websites en e-mailadressen.

Gebruikt WorldWideWendy uw persoonlijke gegevens voor Direct Marketing?

WorldWideWendy gebruikt uw persoonlijke gegevens niet om u ongevraagd commerciële aanbiedingen of reclame te sturen. WorldWideWendy verbindt zich er ook toe uw gegevens
niet te verkopen of te verhandelen.

Gebruikt WorldWideWendy cookies op de Website?

De Website maakt gebruik van cookies. Deze cookies dienen om u te identificeren en beter te kunnen bedienen. Cookies stellen WorldWideWendy in staat het gebruik van de website te controleren en te analyseren. U kunt die cookies weigeren. Als u dat doet, is het mogelijk dat de Website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

WorldWideWendy slaat de gegevens op op servers, die in Amsterdam, Nederland, zijn opgesteld. Deze servers zijn eigendom van en worden beheerd door een verwerker die zich er jegens WorldWideWendy toe heeft verbonden zich te houden aan de geldende wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Bewaartijd

De gegevens worden bewaard voor de benodigde periode om de door de gebruiker verzochte dienst te verlenen of te voldoen aan de doelen die in dit document zijn aangegeven. De gebruiker kan te allen tijde de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens verzoeken om de gegevensverwerking op te schorten of de gegevens te verwijderen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics met geanonimiseerd IP (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google. Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren. Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Dit werkt door het afkorten van de IP-adressen van de Gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de VS afgekort.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out

Zijn uw persoonlijke gegevens veilig bij WorldWideWendy?

WorldWideWendy heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de gegevens?

U bent niet verplicht WorldWideWendy de gevraagde gegevens te verstrekken, maar als u er niet mee instemt dat uw gegevens worden gebruikt, kan WorldWideWendy geen gevolg geven aan uw aanvraag. U hebt het recht te vragen dat WorldWideWendy u meedeelt of het
uw persoonlijke gegevens verwerkt heeft en welke specifeke gegevens dat zijn. U mag WorldWideWendy ook vragen de gegevens in kwestie volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen, te blokkeren of te wissen wanneer die foutief, onvolledig of irrelevant zijn om te worden verwerkt. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of tegen de doeleinden waarvoor ze worden aangewend. WorldWideWendy verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan dergelijke verzoeken. U kunt op eender welk ogenblik uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken intrekken. Ingeval u dat wenst te doen en dus niet langer wilt dat WorldWideWendy uw persoonlijke gegevens gebruikt, volstaat een brief of een e-mail.

Met wij kunt u contact opnemen?

Aanvragen kunnen worden ingediend bij: info@worldwidewendy.be.
WorldWideWendy verwerkt alle gegevens overeenkomstig de geldende Europese wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Om hieraan gevolg te kunnen geven, kan WorldWideWendy deze geheimhoudingsverklaring regelmatig aanpassen.  Door deze geheimhoudingsverklaring te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat WorldWideWendy uw persoonlijke gegevens gebruikt overeenkomstig de hierboven beschreven bepalingen.